Hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công

I. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gồm:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ( có xác nhận của phòng kinh tế địa phương đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoặc ý kiến của cơ quan chủ quản đối với doanh nghiệp Nhà nước).

2. Chương trình dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các thủ tục, chứng từ có liên quan.

4. Tùy theo nội dung chi, Giám đốc Trung tâm Khuyến công có những qui định riêng cho phù hợp với qui định của Nhà nước.

5.   Thủ tục, chứng từ có liên quan và các điều kiện khác do Giám đốc Trung tâm Khuyến công đề nghị.

II.  Một số thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến:

  1. Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề.

-  Chương trình đào tạo nghề.

-  Giáo trình giảng dạy(nếu có).

-  Tài liệu chứng minh khả năng và trình độ của lực lượng giảng viên/nghệ nhân.

-  Dự toán chi phí.

-  Các chứng từ liên quan đến việc tổ chức đào tạo.

-  Bản sao giấy phép ĐKKD.

2. Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.


-  Giấy xác nhận đăng ký tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm của đơn vị tổ chức, địa điểm, thời gian tổ chức hội chợ.

-  Bảng các sản phẩm trưng bày.

-   Hợp đồng thuê gian hàng triển lãm, hội chợ và thanh lý hợp đồng.

-   Hóa đơn tiền thuê gian hàng.

-   Bản sao giấy phép ĐKKD.

3.  Mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

-   Bản sao Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo qui định tại Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

-   Bản sao hợp đồng chuyển giao công nghệ.

-   Tài liệu chứng minh năng lực đơn vị thực hiện dịch vụ xây dựng, chuyển giao công nghệ.

-   Bản sao giấy phép ĐKKD.

4.  Về tham quan, học hỏi kinh nghiệm:

-   Dự kiến danh sách đoàn tham quan, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm.

-   Nội dung tham quan, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm.

- Địa điểm tham quan, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm.


 
   
Sản phẩm mới
Logo doanh nghiệp